Yhdistyksen säännöt

Suomen Kampurajalkayhdistys ry. säännöt

 

1 § 

Yhdistyksen nimi on Suomen Kampurajalkayhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Toimialueena on koko maa.


2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kampurajalkapotilaiden hoitoa ja kuntoutusta sekä tarjota vertaistukea kampurajalkalasten omaisille sekä kampurajalan omaaville itselleen. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 • tiedottaa kampurajalkojen hoidosta ja kuntoutuksesta Suomessa

 • järjestää tapaamisia ja koulutustilaisuuksia jäsenille

 • harjoittaa julkaisutoimintaa

 • ylläpitää internet-sivuja

 • seuraa kampurajalkojen hoidon ja kuntoutuksen kehitystä Suomessa ja muualla maailmassa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • perii jäsenmaksuja

 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan

 • voi vastaanottaa lahjoituksia

 • voi hankkia avustuksia

 • voi tarkoitusperiensä saavuttamiseksi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta

 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistys voi solmia suhteita ja liittyä jäseneksi muihin koti- ja ulkomaisiin vastaaviin yhteisöihin.

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, rekisteröitynyt yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka haluaa edistää kampurajalkojen hoitoa ja kuntoutusta Suomessa. Yhdistyksen perhejäseniksi voivat liittyä varsinaisen jäsenen perheenjäsenet. Vain yksi henkilö perheestä maksaa jäsenmaksun. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa mutta ei jäsenmaksuvelvoitetta.

Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään jäsenmaksun suuruudesta 9 § mukaisesti. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

4 §

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 – 5 muuta varsinaista jäsentä. 

Hallituksen jäsenen ilmoitettua erostaan hallituksen jäsenyydestä, kuoltua tai tultua pysyvästi kykenemättömäksi jatkamaan tehtävässään voidaan hänen tilalleen valita yhdistyksen kokouksessa uusi henkilö.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi tehdä velkasitoumuksia sekä päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vuokraamisesta ja kiinnityksestä. 

5 §

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai muu hallituksen oikeuttama henkilö yksin.


6 §

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään viisi (5) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.  


7 §

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi virallista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä ja perhejäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


8 §

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse niille jäsenille jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.


9 §

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. päätetään mahdollinen vuosiylijäämän käyttö

 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen esityslista

 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme (3) viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  


10 §

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


11 §

 

Muissa suhteissa noudatettakoon yhdistyslain (503/1989) säännöksiä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.