Tietoa sosiaaliturvasta

Sosiaaliturvasta on kuvattu tässä ne palvelut ja tuet, joita kampurajalkainen saattaa tarvita.


Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Hoidon tai toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava avoimesti ja ymmärrettävästi.
 

Hoito tapahtuu yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Hoidon aloittamiseksi hankitaan aina kun mahdollista potilaan tai hänen laillisen edustajansa, lähiomaisensa tai muun läheisensä suostumus. Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen otetaan huomioon silloin, kun alaikäinen on kyllin kehittynyt sen ilmaisemaan. Alaikäisen kehitystason arvioi lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Potilaalle on tarvittaessa laadittava julkisessa terveydenhuollossa hoitosuunnitelma sekä kuntoutussuunnitelma.

Sosiaalitoimen tukia ja palveluihin hakeutumista koskevaa neuvontaa ja palveluohjausta saa kotikunnan sosiaalityöntekijältä ja vammaispalveluohjaajalta. Heihin kannattaa ottaa yhteyttä myös palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelman saamiseksi. Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta.

Neuvontaa ja ohjausta saa  myös sairaaloiden sosiaalityöntekijöiltä ja kuntoutusohjaajilta sekä yhdistyksestä ja Invalidiliitosta.
 

Lisätietoa sosiaaliturvasta löydät:

www.sosiaaliturvaopas.fi
kela.fi
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja
www.työeläke.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______

  


 


 

AMMATILLINEN KUNTOUTUS / KELA 

Työntekijän on mahdollista hakea ammatillista kuntoutusta, jos hänen sairautensa tai vammansa on olennaisesti heikentänyt hänen työkykyään tai aiheuttaa hänelle työkyvyttömyyden uhan.

ks. lisätietoja Kela:

https://www.kela.fi/kuntoutus

Työelämässä pidempään olleiden työntekijöiden ammatillisen kuntoutuksen ensisijaisina järjestäjinä ovat työeläkelaitokset.

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA / KELA

Osasairauspäivärahan tarkoituksena on työkyvyttömän henkilön tukeminen työssä pysymistä varten ja työhön paluuta varten.
Kokoaikaisessa työsuhteessa olevan on sovittava oman työnantajansa kanssa työhön paluusta osa-aikaisesti.
Kts lisätietoja Kelan nettilinkki:
 

https://www.kela.fi/osasairauspaivaraha?inheritRedirect=true