Vammaistuki Kelasta

Vammaistuki

 

Alle 16-vuotiaan vammaistuki


Kampurajalkaisalla lapsella voi olla oikeus Kelan vammaistukeen. Vammaistukea voi saada lapsi, joka sairauden tai vamman vuoksi tarvitsee ikäistään enemmän hoitoa ja huolenpitoa vähintään 6 kuukauden ajan.

Hoidon ja huolenpidon tarve voi aiheutua esimerkiksi

 • lapsen kampurajalan hoito: kipsaus, tankokengät
 • siitä, että lasta on sairauden tai vamman vuoksi autettava päivittäisissä toiminnoissa ja koulutehtävissä
 • lapsen kuljettamisesta kuntoutukseen
 • siitä, että lasta on valvottava ikäisiään enemmän

Oikeus tukeen ja sen tasoon arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon hoitoa ja huolenpitoa lapsi tarvitsee. Vammaistuki on porrastettu kolmeen tasoon hoidon ja huolenpidon tarpeen mukaan.


Tukea maksetaan takautuvasti puoli vuotta eli hakemus kannattaa tehdä ensimmäisen puolen ikävuoden aikana.


Vinkkejä lapsen vammaistukihakemuksen tekemiseen


Hakemuksen lisäksi Kelalle on toimitettava C-lääkärinlausunto, jossa lääkäri ottaa kantaa lapsen hoidon aiheuttamaan kuormittamiseen. Lääkärikäyntiä ennen on hyvä pitää päiväkirjaa vähän aikaa, johon kirjaat kaikki asiat mitkä eroavat "terveen" lapsen hoidosta.  Tällä varmistat sen, että kaikki tarpeellinen tieto arjestanne tulee huomioiduksi lausunnossa. Käytä itsekin päiväkirjan tietoja, kun teet hakemuksen. Näin hakemus ja lääkärinlausunto vastaavat sisällöltään toisiaan.

Kela myöntää tuen sillä perusteella että arki "kampurajalan"-kanssa on kuormittavampaa kuin terveen lapsen kanssa. Siten on kirjattava ylös mitä kaikkea kipsin, tangon ja jalan hoidon kanssa eläminen tuo arkipäivään.
Esimerkkeinä:
- toistuvia kipsi- ja lastahoitoja
Jos hoito jostakin syystä viivästyy tai esiintyy komplikaatioita, hoidon tarve pitkittyy ja lisääntyy.
- fysioterapiakäynnit
- avuntarve kotona (henkilökohtaisissa ja päivittäistoiminnoissa), koulussa ja harrastuksissa,  päivähoidon ja koulunkäynnin erityisjärjestelyt
- liikkumisen apuvälineet
- valvontaa vaativat tilanteet (murtumaherkät lapset)
- erityisvalmisteisia vaatteita ja jalkineita (terve jalka kokoa 32 ja kampura 29)

Taloudellista rasitusta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki ne kustannukset, jotka välittömästi  johtuvat sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta ja kuntoutuksesta niiltä osin kuin ne on itse maksettava. Esimerkkeinä mainittakoon lääkärillä ja laboratoriossa käynnit, lääke-, apuväline- ja fysioterapiakustannukset sekä muista terapioista aiheutuvat kustannukset.

Huoltajan ansion menetys voidaan ottaa poikkeuksellisesti huomioon taloudellisena rasituksena, jos lapsen sairauden vaikeusaste edellyttää, että huoltaja jää kotiin lasta hoitamaan. Tällöin edellytetään, että hoitava lääkäri on todennut kotihoidon tarpeen. Ansionmenetystä arvioitaessa on otettava huomioon muut tukimuodot, joita kotona lastaan hoitava voi saada. Lisäksi on otettava huomioon, että alle kouluikäisen lapsen päivähoidosta aiheutuneet kustannukset jäävät pois. Jos vammaistuki myönnetään pääasiassa taloudellisen rasituksen perusteella, kustannusten tulisi nousta kuukausittain vähintään kulloinkin maksettavan hoitotuen määrään.

Muulla rasituksella tarkoitetaan sitä vaivaa, mikä sairaan tai vammaisen lapsen huoltajalle aiheutuu siitä, että he ovat tavanomaisesta poikkeavalla tavalla sidoksissa lapsen hoitoon, huolenpitoon ja valvontaan. Esim. lapsen tarvitsema lääkintävoimistelu, puheopetus tai hengitysharjoitukset vaativat runsaasti aikaa ja mukana oloa. Rasitusta aiheuttaa myös lääkityksen ja ruokavalion tarkan noudattamisen valvonta. Lapsen kuljettaminen hoitoihin aiheuttaa myös ylimääräistä rasitusta. Lapsen hoidosta aiheutuvan rasituksen tulee ylittää vastaavan ikäisen lapsen hoidosta aiheutuva rasitus. Vaikeinta on arvioida alle kolmevuotiaan hoidon aiheuttamaa rasitusta, koska vastaavan ikäiset terveetkin lapset tarvitsevat paljon hoitoa ja huolenpitoa. Siten lapsen ikä on eräs huomioon otettava seikka, kun vammaistukiratkaisua tehdään.

Lapsen sairauden aiheuttamaa kokonaisrasitusta arvioitaessa otetaan huomioon myös hoitoihin kuljettamisesta huoltajalle aiheutuva rasitus. Hoitoihin kuljettamisesta aiheutuvaa rasitusta arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • kuinka usein lasta joudutaan kuljettamaan hoitoon
 • paljonko kuljetus vie aikaa ja aiheutuuko siitä kuluja
 • joutuvatko vanhemmat järjestelemään työaikojaan
 • aiheutuuko tästä ansion menetystä

Kuljetuksesta ei aiheudu erityistä rasitusta, jos lapsi pystyy itse kulkemaan matkat hoitoon tai hoitomatka on aivan lyhyt eikä vaadi työaikajärjestelyjä. Kuljetuksesta aiheutuu erityistä rasitusta, jos lasta kuljetetaan säännöllisesti esim. kerran viikossa, eikä matka ole aivan lyhyt. Rasitus voi olla huomattavan suuri, jos lasta kuljetetaan säännöllisesti hoidossa vähintään kaksi kertaa viikossa tai harvemminkin, jos matkat ovat pitkät ja hankalat.


 

VAMMAISTUKI

 

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

 

Kampurajalkaisella, joka opiskelee tai on työelämässä, voi olla oikeus Kelan maksamaan 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen

16 vuotta täyttäneen vammaistuen tarkoitus on helpottaa selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, työssä ja opiskelussa. Vammaistukea maksetaan 16 vuotta täyttäneelle sairaalle tai vammaiselle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan.

Toimintakyvyn katsotaan heikentyneen silloin, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä

 • huolehtia itsestään
 • selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä tai
 • selviytyä työ- ja opiskelutehtävistä.

Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa

 • haittaa (arvioidaan yleensä lääketieteellisin perustein)
 • avuntarvetta
 • ohjauksen ja valvonnan tarvetta.

Kela käyttää haitan arvioimisessa tapaturmavakuutuslain haittaluokitusta.

Vammaistuki on porrastettu kolmeen ryhmään haitan, avuntarpeen tai ohjauksen ja valvonnan tarpeen perusteella. Niiden perusteista saat lisätietoja Kelan internetsivuilta. Sairaudesta aiheutuneilla erityiskustannuksilla saattaa olla tukea korottava vaikutus.

Erityiskustannukset ovat tarpeellisia ylimääräisiä kustannuksia, jotka sairaus tai vamma aiheuttaa sinulle. Kustannuksina hyväksytään yleensä vain jatkuvat kustannukset, jolloin niitä tulee olla vähintään 6 kuukauden ajalta.

Erityiskustannuksia ovat esimerkiksi
- sairaanhoito- ja lääkekulut
- hoidosta ja kuntoutuksesta aiheutuvat  matkakustannukset

 

Vinkkejä vammaistukihakemuksen tekemiseen


Valmistaudu jo lääkärikäyntiin, jolla aletaan laatia hakemuksen liitteeksi tarvittavaa C-lääkärinlausuntoa.

Pidä päiväkirjaa vähän aikaa.
Kirjaa siihen ylös kaikki tilanteet vuorokauden eri aikoina kotona, opiskelussa tai työssä taikka asioidenhoitamisessa tai harrastuksissa kodin ulkopuolella.
- joissa saat asiat tai tekemisen tehtyä mutta teet sen eri tavalla (kikkoja käyttäen) kuin ns. terve.
- joissa tarvitset toisen henkilö apua suoriutuaksesi
- jotka jätät tekemättä

Kirjauksia tehdessäsi käytä hyväksesi Kelan vammaistukihakemuksen kysymyksiä, joilla selvitetään hakijan toimintakykyä.

Tällä varmistat sen, että kaikki tarpeellinen tieto arjestasi tulee huomioiduksi lääkärinlausunnossa. Käytä itsekin päiväkirjan tietoja, kun teet hakemuksen. Näin hakemus ja lääkärinlausunto vastaavat sisällöltään toisiaan.