Tuet omaan autoon

Jos kampurajalka aiheuttaa merkittäviä ongelmia liikkumisessa, kannattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa tarjolla olevista palveluista ja tuista sekä niiden saamismahdollisuudesta.

Kaikkien palvelujen ja tukien saaminen edellyttää hakemuksen lisäksi lääkärinlausuntoa, jossa liikkumisen vaikeudet on kuvattu yksityiskohtaisesti.

 

Kotikunnan sosiaalitoimesta liikkumisen palveluita


Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.

1. Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut


Kotikunnan sosiaalitoimi voi järjestää liikkumista tukevia harkinnanvaraisia palveluita oman soveltamisohjeensa mukaisesti budjetoitujen määrärahojen puitteissa.

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:

1) julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla;
2) saattajapalveluna;
3) ryhmäkuljetuksina;
4) korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset;
5) muulla soveltuvalla tavalla.

Näistä palveluista peritään käyttäjältä kunnan soveltamisohjeen mukaiset maksut.

 

2. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Kotikunnan sosiaalitoimen on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalveluja ja niihin liittyvää saattajapalvelua tarvittaessa.
Vaikeavammaisena pidetään henkilöä,

 • jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja
 • joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia

Kuljetuspalveluihin ja niihin liittyvine saattajapalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen henkilön tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, jotka liittyvät

 • työssä käymiseen
 • opiskeluun
 • asioimiseen
 • yhteiskunnallisen osallistumiseen
 • virkistykseen
 • tai muuhun sellaiseen syyhyn

Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset.

Kuljetuspalvelua saa työ- ja opiskelumatkoja hakijan tarpeen mukainen määrä. Lisäksi on myönnettävä vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa asiointi- ja vapaa-ajan matkaa kuukaudessa. 

Usein kuljetuspalvelu järjestään ns. taksikortin avulla. Tällöin taksin käytöstä kuljetuspalvelualueella peritään omavastuuna julkisen liikenteen taksaa vastaava summa.
Palvelu voidaan järjestää myös hyödyntäen esteetöntä julkista joukkoliikennettä, jos hakija voi vammastaa huolimatta käyttää sitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

 

Kuljetuspalveluhakemukseen on liitettävä vaadittu lääkärinlausunto, jossa kuvataan hakijan liikkumiskyvyn vaikeudet.

 

Oman auto hankkimisen ja käytön tuet

 

1. Vammaisen pysäköintilupa

Vammaisen pysäköintilupa voidaan myöntää joko vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljetusta varten. Pysäköintilupaa haetaan Ajovarman palvelupisteestä.

Pysäköintilupa voidaan myöntää seuraavista syistä:

 • Sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ilman toisen henkilön apua ja tästä liikkumista vaikeuttavasta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta kuuluu vähintään haittaluokkaan 11 (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 84§).
 • Jos vammaisuus aiheutuu heikentyneestä näöstä, on näöntarkkuuden oltava paremmassa silmässä enintään 0,1, tai näkökyky kokonaisuudessaan arvioiden on vähintään haittaluokan 17 mukainen.
 • Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten lupa voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.

Päätöksen siitä, täyttyvätkö myöntämisen edellytykset, tekee lääkäri. Jos henkilöllä on pysyvä haitta, pysäköintilupa myönnetään 10 vuodeksi. Muussa tapauksessa lupa myönnetään lääkärin lausunnossaan erikseen ilmoittamaksi ajaksi.

Ensimmäistä vammaisen pysäköintilupaa hakiessasi liitä hakemukseen

 • lääkärinlausunto vammaisen pysäköintilupaa varten (saat lausunnon lääkäriltä tarkastuksen yhteydessä; lääkärillä tai lääkäriasemalla on lausuntolomakkeita).

Lisätietoja saa Ajovarman palvelupisteestä tai Trafista.

 

2. Autoveronpalautus tai -huojennus Tullista


Autoveronpalautusta voi hakea Hangon tullista vammaisuuden perusteella (autoverolaki 51 §) Suomessa ensikertaa rekisteröitävään autoon. Auto voi siten olla joko uusi tai ulkomailta ostettu käytetty, joka ensirekisteröidään Suomessa.
 

Autoveronpalautuksen edellytykset:

 Hakijalla on oltava

 • vähintään 80%   liikunta- tai näkövammahaitta
  • Liikuntavammalla tarkoitetaan alaraajojen vammaa tai sairautta
  • luotettava selvitys auton tarpeesta arjessa (eläkeläinen)
  • autoveronpalautus 3770 € tai automaattivaihteisesta 4980 €
    
 • vähintään 60% kokonaishaitta
  • auto olennaisen tarpeellinen hänen työnsä, toimensa tai ammattiinsa valmistumista varten tapahtuvan opiskelunsa vuoksi
  • autoveronpalautus 3770 € , automaattivaihteisesta 4980€                                                                                                                  

                                        

 • vähintään 40%  alaraajahaitta
  • liikuntakyky on alaraajan tai -raajojen puuttumisen tai toiminnan vajavuuden vuoksi
  • auto olennaisen tarpeellinen hänen työnsä, toimensa tai ammattiinsa valmistumista varten tapahtuvan opiskelunsa vuoksi
 • autoveronpalautus enintään 2460 €

 

Palautusta haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella Hangon tullista. Hakemuksen voi tehdä ennakolta, jo ennen auton hankkimista.                                                

Harkinnanvaraista autoveronhuojennusta (autoverolaki 50§) voi hakea Tullihallitukselta, jos autoveronpalautuksen edellytykset eivät täyty.

Lisätietoja hangon tullista tai www. tulli.fi / autoveronpalautus invalideille.


3. Ajoneuvoveron perusverosta vapautus 

 

Ajoneuvoverosta voidaan myöntää vapautus muun muassa henkilölle, jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa. Vammaisuuden perusteella voi saada vapautuksen vain ajoneuvoveron perusverosta ja vain yhdestä autosta kerrallaan.
Dieselkäyttöisestä ajoneuvosta on maksettava ajoneuvoveron käyttövoimaveroa.

 

4. Auton apuvälineet ja muutostyöt


Kotikunnan sosiaalitoimesta voi hakea korvausta auton apuvälineistä ja muutostöistä. Vammaispalvelulain perusteella korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt vakiomalliseen autoon (mm. ajohallintalaitteet, ohjaustehostin, kääntyvä istuin, pyörätuolin nostolaite/hissi). Välttämättömiä muutostöitä ovat sellaiset tekniset ratkaisut, joiden avulla vammainen henkilö voi ylipäätään käyttää autoa. Vammaispalvelulain nojalla voidaan korvata myös puolet kustannuksista, jotka aiheutuvat auton käyttöä helpottavista laitteista (esim. lisälämmitin).

Vammaispalvelulain mukainen korvaus tarvittaviin auton muutostöihin sekä välttämättömiin lisälaitteisiin järjestetään kunnan varattujen määrärahojen mukaisessa laajuudessa.